กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเคเบิลทีวีท้องถิ่นในภาคตะวันออก

ปีที่ได้รับทุน :  2557
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย คลื่นความถี่
งบประมาณ :   391,000 บาท
ระยะเวลา :   12 เดือน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเคเบิลทีวีท้องถิ่นในภาคตะวันออก รวมทั้งศึกษาสถานภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของเคเบิลทีวีท้องถิ่นในภาคตะวันออก เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการที่ดีของเคเบิลทีวีท้องถิ่นในภาคตะวันออก


ชื่อผลงาน : โครงการสื่อสารและข่าวสารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาของชุมชนตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (สื่อสุริยะอาสา)

ปีที่ได้รับทุน :  2557
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ :   9,447,260 บาท
ระยะเวลา :   18 เดือน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสารในพื้นที่ชนบทห่างไกลด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ 2. เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการรับสัญญาณโทรทัศน์สำหรับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลแม่หล่ะ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการกระจายภาพโทรทัศน์ได้มากขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาอื่นๆทั้งเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ผลด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง 4. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธ...


ชื่อผลงาน : โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความถี่วิทยุย่านความถี่ VHF โดยการควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ปีที่ได้รับทุน :  2556
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย โทรคมนาคม / ดิจิตอล
งบประมาณ :   1,600,000 บาท
ระยะเวลา :   18 เดือน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบอุปกรณ์ปลายทาง (สถานีลูกข่าย) สำหรับตรวจสอบความถี่วิทยุย่านความพี่ VHF และสามารถควบคุมจากระยะทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต / เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบสถานีควบคุม สำหรับเพื่อควบคุมการปรับค่า ต้นแบบระบบอุปกรณ์ปลายทาง (สถานีลูกข่าย) จากระยะทางไกล โดยสามารถควบคุมด้วย Smart Phone/Tablet ระบบปฏิบัติการ Android หรือควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบการสื่อสารเครือข่าย 3G หรือผ่าน ADSL / เพื่อพัฒนา ต้นแบบระบบสถานีควบคุม ที่สามารถฟังเสีย และแสดงภาพของต้นแบบระบบอุปกรณ์ปลายทาง (สถานีลูกข...


ชื่อผลงาน : โครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าว สะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์

ปีที่ได้รับทุน :  2556
หน่วยงาน :   สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   2,327,000 บาท
ระยะเวลา :   12 เดือน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อให้นักข่าวโทรทัศน์ ช่างภาพข่าวโทรทัศน์ และ ช่างตัดต่อข่าว มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการผลิตข่าวในรูปแบบ นักข่าวสะพายเป้ (Backpacking Journalism) โดยให้ความสำคัญกับ ระเบียบวิธีการทำข่าว การสัมภาษณ์ การถ่ายทำ และ การตัดต่อ
2. เพื่อสนับสนุนให้บุคลาการข่าวในประเทศมีทักษะในการทำงานที่เคลื่อนไหวเร็ว และ คล่องตัว สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางเทคโนโลยี และ เปิดโอกาสให้การทำงานข่าวโดยบุคคลคนเดียวมีคุณภาพทั้งในแง่งานข่าวและศิลปะการนำเสนอมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร...