กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชน "พะเยาทีวี"
ปีที่ได้รับทุน :  2558
หน่วยงาน :   สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา
ทุนประเภท :  USO
งบประมาณ :   3,387,456.79 บาท
ระยะเวลา :   730

วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ชุมชน พะเยาทีวี อันพึงปรารถนาของชุมชน

2. เพื่อออกแบบและผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่มีความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นประโยชน์กับบริบทชุมชน

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย ให้มีความรู้และเข้าใจและมีความพร้อมในการเตรียมการ ขอรับใบ อนุญาตเป็นผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ชุมชนในอนาคต


ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์
คู่มือพะเยาทีวี