กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
รายการ "จ๊อบคิดส์ พิชิตฝัน"
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท ไคลแม็กซ์แอ็ดเวอร์ไทซิ่งเอเยนซี่ จำกัด
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   6,483,130.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จักและเข้าใจถึงอาชีพต่างๆอย่างถูกต้อง

2.เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากอาชีพท่ีใฝ่ฝัน

3.เพื่อเป็นการสอนให้เด็กรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือกันทำงานเป็นทีม

4.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพของเด็กในด้านต่างๆ ทั้งด้านสติปัญญา สังคม และอารมณ์

5.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน อย่างถูกต้อง มีทัศนคติในเชิงบวก ต่อการดําเนินชีวิตประจําวันกับเหตุการณ์รอบตัว

6.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตรายการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ ไปสู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งผู้ผลิตรายการทั่วไปดำเนินการได้ยาก เนื่องจากข้อจำกัดด้านต้นทุนการผลิต

139207457_209775124147143_788381537675168008_n.jpg
142250108_216911466766842_400395191524545673_n.jpg

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์