กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการรู้จักสิทธิและใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ได้อย่างรู้เท่าทัน
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   4,158,127.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิและประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมตลอดถึงการใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ ได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และตระหนักสิทธิของตนเอง

2. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป

02.jpg
03.jpg
04.jpg
facebook_cover_EP22.jpeg
facebook_cover_EP25.jpg

ดาวน์โหลดผลงาน
แบบรายงานฉบบสมบรณ.pdf