กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการสื่อสร้างสรรค์รางวัลประชาบดี : รายการคนดีใต้ผืนฟ้า
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท ปันฝันปันยิ้ม จำกัด
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   3,632,650.00
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการเชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีคุณภาพเพื่อประโยขน์ต่อสาธารณะ ซึ่งผู้ผลิตรายการทั่วไปไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการได้ยาก เพราะข้อจำกัดด้านต้นทุน หรือรายได้จากการโฆษณา
 
2. เพื่อให้รายการเป็นช่องทางในการถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลผู้อยุ่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยสามารถนำสาระความรู้จากรายการไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

3. เพื่อสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล มีรายการที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ มีคุณภาพนำเสนอต่อผู้ชมโดยที่ทางช่องไม่มีข้อจำกัดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการผลิต

 

Screenshot-(87).png
Screenshot-(89).png
Screenshot-(90).png
Screenshot-(91).png
Screenshot-(92).png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานความกาวหนาฉบบสมบรณ.pdf