กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกออนไลน์สำหรับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพและป้องกันผลของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอต่อเด็กและวัยรุ่น
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาศักยภาพเด็กไทย และสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุนประเภท :  วิจัย
งบประมาณ :   4,420,284.98 บาท
ระยะเวลา :   730 วัน

วัตถุประสงค์ :   เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกออนไลน์สำหรับผู้ปกครองโดยผ่านรูปแบบ และช่องทางที่หลากหลาย ทั้งบทความ โพสต์ วิดีโอคลิป การจัดอบรม และผลิตหนังสือสำหรับภาคประชาชน ในเพจทาง Facebook และ/หรือ YouTube channel เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย กุมารแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด ครู ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และนักอรรถบำบัด  เพื่อให้พ่อแม่ และผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนทั้งเด็กปกติ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กพิการ และด้อยโอกาสสามารถมีทัศนคติ ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลบุตรหลานเพื่อป้องกันปัญหาทางพัฒนาการและพฤติกรรมที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างไม่เหมาะสม ตลอดจนตระหนักถึงผลของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอต่อเด็กและวัยรุ่น และมีแนวทางในการป้องกันผลที่ตามมา เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโต และสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอได้อย่างเหมาะสมด้วย

Screenshot-(1624).png
Screenshot-(1625).png
Screenshot-(1626).png
Screenshot-(1627).png
Screenshot-(1628).png
Screenshot-(1629).png
Screenshot-(1631).png
Screenshot-(1632).png
Screenshot-(1633).png
Screenshot-(1634).png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์