กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการนำร่องต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในด้านการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาที่มีภารกิจด้านความมั่นคง
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทุนประเภท :  พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   14,202,527.62 บาท
ระยะเวลา :   240 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษาที่มีภารกิจ ด้านความมั่นคง ตลอดจนเปิดโอกาสให้สถานศึกษาอื่นได้ใช้เป็นกรณีศึกษา

2.  เพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่มีความทันสมัยผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อต่อยอดสู่การนําไปพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยี 5G ในวงกว้างต่อไป

3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
5G โดยเฉพาะให้แก่กลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพและมีบทบาทที่จะเป็นผู้สร้างนักขับเคลื่อน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซึ่งเป็นพื้นฐานการวิจัยต่อยอดเพื่อการพัฒนาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ที่ครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้นในอนาคต

Screenshot-(1670).png
Screenshot-(1671).png
Screenshot-(1672).png
Screenshot-(1673).png
Screenshot-(1674).png
Screenshot-(1675).png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์