กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
สารคดี ชุด “SOME ONE หนึ่งในหลาย”
ปีที่ได้รับทุน :  2564
หน่วยงาน :   บริษัท สื่อดลใจ จำกัด
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   15,706,691.51 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ ในรูปแบบสารคดี ที่สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในพหุสังคม 

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้สื่อในเชิงสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของแนวคิดพหุนิยมในมิติต่างๆ นําไปสู่การ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่ชุมชน สังคม และประเทศ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชน ชุมชน และสังคมในพื้นที่ภายใต้ หลักการเอกภาพบนความหลากหลาย แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

4. เพื่อนำเสนอความเข้าใจของพหุสังคมไทยปัจจุบันในยุค new normal

5. เพื่อเปิดพื้นที่สื่อให้กลุ่มพหุสังคมต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าถึง และสื่อสารต่อสังคมวงกว้าง

Screenshot-(1791).png
Screenshot-(1793).png
Screenshot-(1795).png
Screenshot-(1798).png
Screenshot-(1801).png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์