กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ที่ไม่ระบุตัวตน (ระยะที่ 1) กรณีศึกษา เขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 8
ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทุนประเภท :  คุ้มครองผู้บริโภค
งบประมาณ :   8,539,386.89 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   1 เพื่อจัดทําแนวทาง หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ ในการรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินคดีธุรกรรมออนไลน์ของมิจฉาชีพรายย่อย เพื่อให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ ดําเนินคดี และลงโทษผู้กระทําความผิด

2 เพื่อศึกษา และพัฒนาแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่สําคัญกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลมิจฉาชีพออนไลน์ในการตรวจสอบสําหรับพนักงาน สอบสวน

3 เพื่อศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบสําหรับป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพ แบบออนไลน์สําหรับพนักงานสอบสวนและประชาชน

4 จัดทำแผนสำหรับการจัดตั้งทีมงานที่เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชํานาญเฉพาะในการปราบปราม และดําเนินคดี

Screenshot-(1609).png
Screenshot-(1610).png
Screenshot-(1611).png
Screenshot-(1612).png
Screenshot-(1613).png
Screenshot-(1614).png
Screenshot-(1615).png
Screenshot-(1618).png
Screenshot-(1619).png
Screenshot-(1620).png
Screenshot-(1621).png
Screenshot-(1622).png
Screenshot-(1623).png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์