กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการใบบุญ เณรน้อย
ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   บริษัท เอซ อัพ สลีฟ จำกัด
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   4,940,725.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   1.เพื่อศึกษาระดับความคิดการการแก้ไขปัญหา การควบคุมสติปัญญา และการฝึกสมาธิของเด็ก

2.เพื่อให้รายการได้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็ก ให้สามารถนำสาระความรู้จากรายการไปต่อยอด พัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดความรู้ทางสติปัญญาได้อย่างยั่งยืน

3.เพื่อสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล มีรายการเนื้อหาเชิงความคิดและให้ความรู้ มีคุณภาพนำเสนอต่อผู้ชมเพิ่มมากขึ้น โดยที่ ทางช่องไม่มีข้อจำกัดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ

Screenshot-(1692).png
Screenshot-(1693).png
Screenshot-(1695).png
Screenshot-(1700).png
Screenshot-(1703).png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์