กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศ Blockchain เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม และส่งเสริมผู้บริโภคให้ก้าวไปสู่การเป็นสังคมอัจฉริยะตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทุนประเภท :  วิจัย
งบประมาณ :   10,275,000.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบนิเวศ Blockchain เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ วิเคราะห์และเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับสำนักงาน กสทช.

2. เพื่อออกแบบระบบนิเวศ Blockchain อุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

3. เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ Blockchain ให้สามารถเป็นโมเดลต้นแบบในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันด้วยเทคโนโลยี Blockchain

4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา กลุ่มนักวิจัย รวมถึงประชาชนทั่วไป และองค์กรระหว่างประเทศด้านกิจการโทรคมนาคม สามารถนาไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาเชื่อมต่ออยู่ในระบบนิเวศ Blockchain เดียวกันได้

Screenshot-(1167).png
Screenshot-(1168).png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
รายงานฉบับสมบูรณ์
หลักปฏิบัติการพัมนาระบบนิเวศ Blockchain