กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กฎหมายและเอกสารเผยแพร่
พรบ. และแผนแม่บท

แผนการดำเนินงานประจำปี 2566
พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2564)
พรบ. ประกอบกิจการกระจายเสียง (2551)
พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม (2544)
แผนปฏิบัติการกองทุน ระยะ 4 ปี
แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 - 2566)
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2562)
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563 - 2568)