กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กฎหมายและเอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์ม

หนังสือยืนยันตนเองของผู้รับทุน
แบบฟอร์ม รายงานสรุปเงินสนับสนุนและรายจ่ายเพื่อปิดโครงการ ใช้สำหรับกรณีผู้รับทุน-ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
แบบฟอร์ม รายงานสรุปเงินสนับสนุนและรายจ่ายเพื่อปิดโครงการ สำหรับกรณีผู้รับทุน-ที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
แบบฟอร์ม สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ
แบบฟอร์ม ทบ. 005
แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์ม แสดงความมีส่วนได้เสียของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครอง
แบบฟอร์ม การประเมินโครงการด้านการวิจัยและพัฒนา
แบบรายงานการติดตามประเมินผลโครงการฯ แบบรายงานฉบับสมบูรณ์
แบบรายงานการติดตามประเมินผลโครงการฯ แบบรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี
 |<  < 1 2  >  >|