กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กฎหมายและเอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์ม

หนังสือยืนยันตนเองของผู้รับทุน
แบบฟอร์ม สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ
แบบฟอร์ม รายงานสรุปเงินสนับสนุนและรายจ่ายเพื่อปิดโครงการ
แบบฟอร์ม ทบ. 005
แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์ม แสดงความมีส่วนได้เสียของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครอง
แบบฟอร์ม การประเมินโครงการด้านการวิจัยและพัฒนา
แบบคำขอรับทุนประเภทที่ 2 มาตรา 52(4)
แบบคำขอรับทุนประเภทที่ 2 มาตรา 52(3)
แบบคำขอรับทุนประเภทที่ 2 มาตรา 52(2)
 |<  < 1 2  >  >|